Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Титульний аркуш

 

                Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Шовiкова Наталiя Юлiївна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП 10.04.2012
(дата)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

 

 1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне Акцiонерне Товариство «НАФТОIМПЕКС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23477687

1.4. Місцезнаходження емітента

93406, Україна, Луганська обл., д/н р-н, м.Сєвєродонецьк, вул.Донецька, б.37-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(064252) 4-35-42, 3-02-57,  4-31-96, 5-52-20

1.6. Електронна поштова адреса емітента

nefteimpeks@mail.ru

 

 

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2012
(дата)
 

 

2.2. Річна інформація опублікована у

№72 Бюлетень.Цiннi папери України 19.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 

 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.nefteimpeks.com в мережі Інтернет 24.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X
    в) банки, що обслуговують емітента X
    г) основні види діяльності X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
    е) інформація про рейтингове агентство
    є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
    а) інформація про випуски акцій емітента X
    б) інформація про облігації емітента
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
    г) інформація про похідні цінні папери
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
    в) інформація про зобов’язання емітента X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

В роздiлi 14 «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» не заповнено  Звiт про корпоративне управлiння, тому що Товариство не є фiнансовою установою.

 

В роздiлi 4 » Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)» та роздiлi 6 » Iнформацiя про посадових осiб емiтента» не заповненi  паспортнi данi фiзичних осiб, тому що вони не дали на це згоди вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

До складу Змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi «- лiцензiї (дозволи) не отримувались.

 

«Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств» — за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об’єднань пiдприємств. «Iнформацiя про рейтингове агентство» — у  Статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища, тому не користується полугами рейтингового  агенства. » Iнформацiя про органи управлiння емiтента» в Роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» не заповнюється вiдповiдно до  пункту 1.5. Глави 2 Роздiл Y Рiшення ДКЦПФР № 1591.

 

«Iнформацiя про дивiденди» — дивiденди не нараховувалиь i не виплачувались. «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» — за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» — за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» — за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.  «Iнформацiя про похiднi цiннi папери»-  таких операцiй не було.

 

«Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» — випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi, сертифiкати не видавались. «Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв» — за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.  «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду» — у 2011 роцi  Приватнi акцiонернi товариства не повиннi були оприлюднювати особливу iнформацiю, на них не розповсюджувалась дiя Рiшення ДКЦПФР № 1591. «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» — не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi ,тощо, крiм того рiчний обсяг реалiзацiї менше 5 млн.грн.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй  не наводиться, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй;

 

Iнформацiя про  iпотечне покриття (склад, структуру, розмiр, спiввiдношення, iншi вiдомостi) не наводиться, тому що Товариство не мало iпотечного покриття;Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не наводиться, тому що Товариство таких операцiй не здiйснювало;Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв  не наводиться, тому що Товариство iпотечнi сертифiкати не випускало;Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не наводиться, тому що Товариство їх не має;IIнформацiя про ФОН; випуски сертифiкатiв ФОН; осiб,що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не наводяться, тому що Товариство операцiй з ФОН не мало;»Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку» — за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. «Звiт про стан об’єкта нерухомостi» — за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування            Приватне Акцiонерне Товариство «НАФТОIМПЕКС»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)       ПрАТ «Нафтоiмпекс»

3.1.3. Організаційно-правова форма          Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс    93406

3.1.5. Область, район      Луганська обл. д/н р-н

3.1.6. Населений пункт   м.Сєвєродонецьк

3.1.7. Вулиця, будинок    вул.Донецька, б.37-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва       ААБ №157759

3.2.2. Дата державної реєстрації                06.12.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Сєвєродонецької мiської ради Луганської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     4 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)               4 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акцiонерне товариство «УкрСибБанк»

3.3.2. МФО банку             351005

3.3.3. Поточний рахунок                26005034775800

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Сєвєродонецька фiлiя «Вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк в м.Луганськ»

3.3.5. МФО банку             304308

3.3.6. Поточний рахунок                2600630130263

3.4. Основні види діяльності

51.55.0 — Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

33.30.0 — Проектування та монтаж систем керування технологiчними процесами

45.21.1 — Будiвництво будiвель

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
немає д/н д/н, д/н, д/н р-н, д/н, д/н 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шовiкова Наталiя Юлiївна д/н д/н  д/н 3,75
Калиновська Тамара Анатолiївна д/н д/н  д/н 96,25
Усього 100

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 6

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):0

Фонд оплати працi: у 2011 роцi — 88 тис.грн., у 2010 р.  — 71.7 тис.грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi :  у 2011 р. фонд оплати працi збiльшився на 16.3 тис грн (пiдвишення окладiв)

Кадрова программа емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:   рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента, тому кадрова програма не приймалась.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Шовiкова Наталiя Юлiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження            1969

6.1.5. Освіта   вища (ЛАВС МВС iменi 10-рiччя незалежностi України)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав      Закрите акцкiонерне товариство  «НАФТОIМПЕКС» — директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи:  Повноваження та обов’язки посадової особи:  здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю, крiм питань, шо належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i  органiзовує виконання їх рiшень.

Обовязки директора:

1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;

2) розробка проектiв рiчного бюджету, розробка та затвердження бiзнес-планiв, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товаритва та забезпечення їх реалiзацiї;

3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд зборiв акцiонерiв;

4) затвердження шорiчних кошторисiв, розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

6) заслуховування звiтiв залежних (дочiрнiх) пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi.

Директор має право:

1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом та Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

4) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, в тому числi рiшення про укладення (видачу) яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства в межах їх компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;

5) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства Украни, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

6) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

7) приймати рiшення про укладення правочинiв до 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

8) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Iнформацiя про виплачену винагороду i попереднi посади не наводиться, тому що посадова особа не дала на це згоди. До 21.06.2011 р. обiймала посаду директора ЗАТ «НАФТОIМПЕКС»,  пiсля внесення змiн до Статуту обiймає посаду директора ПрАТ»НАФТОIМПЕКС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

6.1.1. Посада  Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Федотова Людмила Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження            1947

6.1.5. Освіта   вища Карагандинський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав      КП ССФ «ДСК» — головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи: Як головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних з нестачею та псуванням активiв Товариства.

Iнформацiя про виплачену винагороду i попереднi посади не наводиться, тому що посадова особа не дала на це згоди. До 21.06.2011 р. обiймала посаду головного бухгалтера ЗАТ «НАФТОIМПЕКС», пiсля внесення змiн до Статуту обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «НАФТОIМПЕКС». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Стаж керiвної роботи 30 рокiв.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної Комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Яковенко Людмила Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження            1973

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав      заступник директора з комерцiйних питань ЗАТ «НАФТОIМПЕКС»

6.1.8. Опис

Компетенцiя та обовязки проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

— своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

— негайно iнформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, виявленi пiд час перевiрок;

— здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

— брати участь у Загальних зборах та перевiрках, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi;- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, тощо. Має має право:- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй;- отримувати уснi та письмовi пояснения вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi викають пiд час проведення перевiрок;- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;- вносити пропозицi до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв;

— бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

— iнiцiювати проведения позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та брати участь у таких засiданнях  з правом дорадчого голосу;- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв;

— проводити за своєю iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв  спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв;- здiйснювати iншi дiї, що пов’язанi з виконанням його службових обов’язкiв в межах, що визначенi законом.

Посадова особа вимогам, якi передбаченi Статутом, вiдповiдає. Заборони суду займатися певними видами дiяльностi не має.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Ввинагороди не оримував. Змiн у персональному складi посадових осiб у 2011 роцi не було.

Попереднi посади: заступник директора з комерцiйних питань

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах

Стаж керiвної роботи  6 рокiв

 

6.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Директор Шовiкова Наталiя Юлiївна д/н д/н  д/н 30.09.1999 3 3,75 3 0 0 0
Головний бухгалтер Федотова Людмила Антонiвна д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Яковенко Людмила Анатолiївна д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0
Усього 3 3,75 3 0 0 0

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 % та більше акціями емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
вiдсутнi д/н д/н, д/н, д/н р-н, д/н, д/н  0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Калиновська Тамара Анатолiївна д/н д/н  д/н 30.09.1999 77 96,25 77 0 0 0
Усього 77 96,25 77 0 0 0

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2011
Кворум зборів 100
Опис Перелiк питань, що розглядались на зборах:

1) Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ЗАТ «НАФТОIМПЕКС».

2) Затвердження рiчних результатiв дiяльностi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» за пiдсумками звiтного 2010 року.

3) Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).

4) Визначення основних напрямкiв дiяльностi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» у 2011 роцi.

5) Внесення змiн до Статуту ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту ЗАТ «НАФТОIМПЕКС».

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду перелiку питань порядку денного:

1) затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ЗАТ «НАФТОIМПЕКС».

2) затвердити рiчнi результати дiяльностi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» за пiдсумками 2010 року.

3) у зв’язку iз незначною прибутковiстю дiяльностi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» у 2010 роцi та потреби товариства в обiгових коштах, дивiденди не нараховувати i не сплачувати..

4) визначити основним напрямом дiяльностi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС»  у 2011 роцi  здiйснення оптової торгiвлi хiмiчними продуктами, а за необхiдностi — iншими видами господарської дiяльностi, визначеними у Статутi ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» .

5) внести змiни до Статуту ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту ЗАТ «НАФТОIМПЕКС».

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний Депозiтарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3037071
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Б.Грiнченко, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-74
Факс 279-12-49
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку дипозитарної дiяльностi Депозитарiю цiнних паперiв
Опис Прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахункiв емiтента у цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Акцiонерний Банк «Український комунальний Банк»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24191588
Місцезнаходження 91055, Україна, Луганська обл., д/н р-н, м. Луганськ,, вул. Шевченка В. В., 18-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 389629
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2007
Міжміський код та телефон (0642) 590-794
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Виконує депозитарнi послуги для емiтента.

 

11.Відомості про цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.2010 109/12/1/10 Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000091599 Іменні прості Бездокументарна Іменні 50 80 4 000 100
Опис З видачею Свiдоцтва №109/12/1/10  втратило чиннiсть Свiдоцтво вiд 09.08.1999 №137/12/1/99 ,  видане на акцii ЗАТ «НАФТОIМПЕКС», якi iснували в документарнiй формi.

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: акцiї  не продаються на внутрiшнiх ринках

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: акцiї  не продаються на зовнiшнiх ринках

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не продаються на фондових бiржах

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було

Спосiб розмiщення: Товариство розмiщувало акцiї шляхом вiдкритої пiдписки.

Довгострокового погашення не було

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

06.12.1995р. було створено Закрите акцiонерне товариство «НАФТОIМПЕКС»  шляхом змiни назви з акцiонерне товариство закритого типу «Нафтоiмпекс».

В зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до закону України «Про акцiонернi товариства» 23.04.2010 року на загальних зборах акцiонерiв товариства вiд 12 квiтня 2011 року (протокол № 1 вiд 12 квiтня 2011 року)  було прийнято рiшення про змiну найменування товариства  на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОIМПЕКС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОIМПЕКС» є правонаступником усiх прав та обов’язкiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОIМПЕКС».

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»  має статус юридичної особи, самостiйний баланс, поточнi рахунки для розрахункiв у нацiональнiй валютi — гривнi та валютний рахунок для розрахункiв у iноземнiй валютi — долари США. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Органiзацiйна структура Товариства проста, в штатi 7 осiб, в т.ч. директор, заступник директора з комерцiйних питань, головний бухгалтер. Структурнi пiдроздiли не створенi.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх особ не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року №996, Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Облiкова полiтика Товариства базується на принципах i методах, передбачених Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, що забезпечує безперервнiсть вiдображень операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов’язань, капiталу. Застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку з документальним пiдтвердженням записiв первинними документами. Протягом звiтного перiоду застосовувались наступнi принципи : Основними засобами визнаються матерiальнi активи, якi утримуються для використання у виробництвi, строком використання бiльше року та вартiстю вище 1000 грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя по малоцiнним необоротним матерiальним активам нараховується у розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю. Первiсна вартiсть запасiв визнається вiдповiдно до П(С)БО 16, метод вибуття запасiв — по iдентифiкованiй вартостi. Фактично у 2011роцi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо є iмовiрнiсть отримання у майбутньому економiчних вигод та iї об’єм може бути достовiрно оцiнений. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Облiк та оцiнка доходiв ведуться вiдповiдно до П(С)БО 15. Облiк та оцiнка витрат ведуться вiдповiдно до П(С)БО 16. Облiк та оцiнка зобов’язань ведуться вiдповiдно до П(С)БО 11. Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика не змiнювалась, фiнансових iнвестицiй не було, тому не встановлювався метод облiку та оцiнки фiнансових iнвестицiй.

 

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА)

ЩОДО   ФIНАНСОВОЇ  ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «НАФТОIМПЕКС» ЗА  2011 РIК

 

 1. Адресат:

 Директору ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» Шовiковiй Наталiї Юлiївнi, власникам цiнних паперiв ПрАТ «НАФТОIМПЕКС».

 1. Вступний параграф

Основнi вiдомостi про емiтента:

— повне найменування —  Приватне акцiонерне товариство «НАФТОIМПЕКС».

— код за Єдиним державним реєстром пiдприємств  та  органiзацiй України — 23477687.

— мiсцезнаходження:  93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, б.37-А.

—              дата державної реєстрацiї: 06.12.1995р.

Опис аудиторської перевiрки:

      Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Аудит-КОНТО» провела аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «НАФТОIМПЕКС» (далi — ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»), у складi Балансу станом на 31 грудня 2011 року та Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №1-м i Форма №2-м). Дана фiнансова звiтнiсть є повним комплектом фiнансової звiтностi для суб`єкта малого пiдприємництва, яким є ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» у 2011 роцi.  Предмет аудиту — перевiрка повноти, достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства, складеної у вiдповiдностi до П(с)БО України за час дiяльностi з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року у складi регулярної рiчної iнформацiї до НКЦПФР за 2011 рiк. Об’єкти оподатковування за згодою пiдприємства аудиторами не перевiрялися. Для перевiрки були наданi наступнi документи за 2011 рiк:  реєстрацiйнi та дозвiльнi документи;  наказ про облiкову полiтику;  фiнансова звiтнiсть;  головна книга;   оборотно-сальдовi вiдомостi; аналiтичнi вiдомостi по окремим рахункам, первиннi документи. Облiкова полiтика: Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1 вiд 09.01.2011року, вимогам, передбаченими Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. №996-X1V i П(С)БО№1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89. Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Iнформацiя, що мiститься у фiнансовiй звiтностi, грунтується на даних синтетичного облiку, i може бути важливою для користувачiв фiнансової звiтностi.

Перевiрка спланована та здiйснена нами у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-ХII вiд 22.04.93р. зi змiнами й доповненнями; «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi  незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та згiдно Вимогам  до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р. Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Пiд час перевiрки аудитори також керувалися наступними нормативними документами: 

«Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями;  Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; Закон України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; Положення «Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку» №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;  «Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй» №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.

 1. Описвiдповiдальностi   управлiнського   персоналу   за

пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв:

Управлiнський персонал  ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та обраної облiкової полiтики. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 1. Описвiдповiдальностi  аудитора  за  надання  висновку

стосовно фiнансової звiтностi:

 Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашого аудита. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що наданi документи не мiстять суттєвих викривлень.

 1. Думкааудитора  щодо   повного   комплекту   фiнансової

звiтностi  вiдповiдно  до  МСА:

 Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторського висновку. Аудитором були використанi методи вибiркової перевiрки рахункiв, у тому числi звiряння показникiв первинних документiв з даними аналiтичного облiку, з даними синтетичного облiку й звiтностi, тестування, iншi аналiтичнi процедури. Вважаємо, що у межах наданих нам документiв, ми отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. У вiдповдностi до МСА 705  «Модифiкацiя  думки  у звiтi  незалежного  аудитора» та у вiдповiдностi з Вимогами  до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р., у випадку iснування певних обставин аудитор повинен вiдмовитися вiд висловлення позитивної думки i модифiкує свiй висновок до рiвня умовно-позитивної думки,  негативної думки, чи  вiдмова вiд висловлення думки.

 

Пояснювальний параграф:

   Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для формування аудиторського висновку. Обставини, за наявностi яких аудитор модифiкує  даний висновок:

 Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не мав можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.

       В порушення вимог П(С)БО 11 та П(С)БО 26 резервування коштiв для формування забезпечень оплати вiдпусток  та  iнших аналогiчних забезпечень не проводилось.

    В порушення вимог  П(С)БО 10 не створювався резерв сумнiвних боргiв по дебiторським  заборгованостям.

    В порушення п. 8.5. Статуту у Товариствi не створено резервний капiтал у розмiрi 15 вiдсоткiв статутного капiталу. Вiдповiдно до Статуту резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розмiру резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк. По результатам дiяльностi Товариством на протязi 2010 i 2011 рокiв були отриманi прибутки.

 

    В бухгалтерському облiку Товариства виявленi окремi некоректнi проводки, якi не вiдповiдають «Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй» №291 вiд 30.11.99р., однак на нашу думку це не має суттєвого впливу на показники фiнансової звiтностi.

  За винятком зазначеного в пояснювальному параграфi, ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiд «НАФТОIМПЕКС» ставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi  ПрАТ «НАФТОIМПЕКС».

  

ВИСНОВОК (умовно-позитивна думка):

    Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» є Нацiональнi положення (стандари) бухгалтерського облiку. Внутрiшня облiкова полiтика ПрАТ «Нафтоiмпекс», яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає П(С)БО. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, за винятком обмежень, викладених в пояснювальному параграфi, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Нафтоiмпекс» пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, та вiдображає справедливо i достовiрно у всiх суттєвих аспектах iнформацiю про Товариство станом на 31 грудня 2011 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi  та у вiдповiдностi до вимог законодавства. На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у пояснювальному параграфi  отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатам дiяльностi  ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»  за 2011 рiк. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «НАФТОIМПЕКС» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2011 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в України, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

 1. Iншадопомiжна  iнформацiя, щодо якої в окремих

параграфах аудитор висловлює думку щодо:

Вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р. ми висловлюємо свою думку вiдносно наступної iнформацiї:      

6.1. Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 187,5 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу. Згiдно з п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України «Якщо по закiнченнi другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Дана норма законодавства ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» не порушена.

6.2. Пiд час виконання завдання, аудитор, у вiдповiдностi з МСА 720  здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк.  Аудитор не отримав  аудиторських доказiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк.

6.3. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної  фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

Згiдно з п. 7.3 Статуту ЗАТ «НАФТОIМПЕКС», який дiяв до 12.04.2011р. до компетенцiї загальних зборiв належить прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму, що перевищує 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi. Згiдно з п.9.5 Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» до виключної компетенцiї Загальних зборiв належить прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Згiдно з п.9.41 Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»  до компетенцiї Директора належить  — прийняття рiшень про укладення правочинiв до 10% вартостi активiв Товариства.

За даними балансу за 2010 рiк вартiсть активiв ЗАТ «НАФТОIМПЕКС» становила 2379,3 тис.грн., вiдповiдно 10 вiдсоткiв — 237,9 тис.грн.;  25 вiдсоткiв — 594,8 тис.грн.; 50 вiдсоткiв — 1189,6 тис.грн.

Товариство виконувало у 2011 роцi правочини, якi перевищували 25% i 50% вартостi активiв, а саме:

—              ТОВ «Агрохiм Луганська фiрма» договiр № 61 вiд 03.03.11р. на суму — 1 253 182,80 грн.;

—              ЧП Бондаренко Н.П. договiр № 124 вiд 08.04.11р. на суму — 1 585 077,12 грн.;

—              ПП «Мiстраль» договiр № 76 вiд 15.03.11р. на суму — 3 928 073,42 грн.;

—              ТОВ «Омега-Плюс» договiр № 20 вiд 05.01.11р. на суму — 3 447 620,00 грн.;

—              ТОВ «Севдон-Агро» договiр № 160 вiд 08.06.11р. на суму — 1 220 420,00 грн.;

—              ТОВ «Укрпiнотерм» договiр № 75 вiд 14.03.11р. на суму — 1 990 446,40 грн.

—              ФГ «Криничне» договiр № 129С вiд 12.04.11р. на суму — 740 801,00 грн.;

—              ФГ «Мензяк» договiр № 141 вiд 04.05.11р. на суму — 741 700,00 грн.;

—              ПрАТ СВФ «Агротон» договiр № 214 вiд 06.12.11р. на суму — 901 350,00 грн.

Рiшення з пiдписання даних угод приймались директором Товариства (одноособово). На загальних зборах, якi вiдбулися  12.04.2011 р., серед питань порядку денного не було питання стосовно укладення правочинiв на суму, що перевищує 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв; вiдповiдно, рiшення загальними зборами не приймалось. Аудитору була наданi документи, повязанi зi скликання чергових загальних зборiв, якi призначенi на 30.04.2012 р. Серед питань порядку денного є питання стосовно схвалення зборами значних правочинiв, якi вiдбулися у 2011 роцi.

Згiдно з п.9.28 Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25% вартостi активiв Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради. Товариство виконувало у 2011 роцi правочини, якi перевищували 10% вартостi активiв. Наглядова Рада у Товариствi не створена, тому рiшення з пiдписання даних угод приймались директором Товариства (одноособово).

6.4. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України  «Про  акцiонернi товариства».

В зв’язку з набуттям чинностi Законом України  «Про акцiонернi товариства» №514-VI  вiд 17.09.2008 року, з метою приведення установчих документiв Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, найменування Товариства змiнено на Приватне акцiонерне товариство «НАФТОIМПЕКС» (ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»), а Статут товариства викладено в новiй редакцiї. 

Товариство не приймало власного кодексу, принципiв чи правил корпоративного управлiння. Посада внутрiшнього аудитора, або служби внутрiшнього аудиту  вiдсутня. Спецiальної посади або вiддiлу, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами немає. У товариствi вiдсутнi внутрiшнi документи, як то Положення про загальнi збори акцiонерiв; Положення про наглядову раду; Положення про виконавчий орган (правлiння); Положення про порядок нарахування та сплату дивiдендiв;  Положення про ревiзора, тощо.

У звiтному роцi було проведено однi черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»  (протокол № 1 вiд 12.04.2011р.). Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя. Голосування з питань порядку денного  зборах вiдбувалось пiдняттям рук. У звiтному роцi не проводились загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування.

Порядок формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» визначено в статтi 9 Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС», затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №  1 вiд 12.04.2011р.). Згiдно зi Статутом органами Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, директор, ревiзор. Згiдно з попереднiм Статутом органами управлiння Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, директор, ревiзiйна комiсiя.

Протягом звiтного року у Товариствi функцiонували органи корпоративного управлiння: загальнi збори акцiонерiв та директор. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi здiйснювала ревiзiйна комiсiя.

В порушення статтi 9 Статуту  ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» Наглядова рада та ревiзор у 2011 роцi не обранi.

Вiдповiдно зi Статутом директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, шо належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор Товариства є одноособовим органом та обирається Загальними зборами  строком на 5 рокiв. Одна i та ж сама особа може обиратися Директором необмежену кiлькiсть разiв. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом.

Згiдно зi Статутом права та обов’язки Диретора визначаються контрактом, що укладається з Директором. В порушення даної вимоги Товариство не укладало контракт з директором.

Аудитор вважає, що наведена у рiчному звiтi емiтента «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.

   6.5 Iдентифiкацiї та  оцiнки  аудитором  ризикiв  суттєвого викривлення  фiнансової звiтностi  внаслiдок  шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора,  що стосується шахрайства,  при аудитi фiнансової звiтностi»).

 Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.

Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на думку аудитора, можуть мiстити iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти iдентифiкувати ризики суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, спостереження та iншi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi  ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»  внаслiдок шахрайства.

 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування — Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Аудит-КОНТО».

Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру- Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3407 вiд 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України.

Мiсцезнаходження:  93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новiкова, 15-124.

Телефон аудиторської фiрми: (06452) 70-11-40

 1. Договiр на проведення аудиту:договiр б/н  вiд 12.03.2012 року.
 2. Дата початку проведення аудиту:12.03.2012 року,

    дата закiнчення проведення аудиту:   10.04.2012 року

 

Директор ТОВ  АФ  «Аудит-Конто» О.П. Жихар

Дата аудиторського висновку:  10.04.2012 р.

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Предметом дiяльностi Товариства є оптова торгiвля хiмiчними продуктами. Робота Товариства залежить вiд сезоних змiн.

Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв  ; основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання-  така iнформацiя конфедицiйна, згiдно Закону України «Про захист персональних даних».

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Було придбано активiв за останнi п’ять рокiв: 89,8 тис. грн.

Вiдчужено активiв за останнi п’ять рокiв: 79,3 тис. грн.

Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011 року Товариство має власних основних засобiв на суму 61,1 тис.грн. по первiснiй вартостi, нараховано зносу 59,2 тис.грн., будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них протягом 2011 року не було.

Всi основнi засоби знаходяться на територiї мiста Сєвєродонецька. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Всi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi товариства i знаходяться у його власностi, законсервованих i взятих в оренду основних засобiв немає. Планiв щодо капiтального будiвництва Товариство не має.  Планiв або iнформацiїї щодо розширення або удосконалення основних засобiв, щодо  характеру та причин таких планiв, щодо суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, щодо опис методу фiнансування, прогнозних дат початку та закiнчення дiяльностi та очiкуваного зростання виробничих потужностей  у Товариства немає. Пiдприємство не створює екологiчних викидiв, якi можуть позначитися на використаннi його активiв.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними факторами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства є такi: — полiтичнi — пов’язанi з полiтичною нестабiльнiстю в державi, коли законодавча база не сприяє розвитку вiтчизняного товаровиробника; — фiнансово-економiчнi — пов’язанi з загальними економiчними умовами, у тому числi з iнфляцiйними процесами.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2011 роцi виплат штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Порядок фiнансування дiяльностi емiтента: Прибуток Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, а також сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Товариство самостiйно визначає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом та встановленими згiдно законом ставками та нормативами податкiв, платежiв та вiдрахувань. Чистий прибуток одержаний пiсля зазначених розрахункiв залишається у повному розпорядженнi Товариства, яке визначає напрямки його використання за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства:  виплачуються дивiденди;  накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акцiонерiв.

Товариство виплачує дивiденди виключно грошовими коштами. Дивiденди виплачуються на акцiї, звiт про результати розмiщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, один раз на рiк за пiдсумками календарного року, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на пiдприємствi немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Наступного 2012 року планується, у зв’язку з фiнансовою кризою, зберегти об’єм продажiв на рiвнi 2011 року.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не веде i не планує вести дослiдження i розробки.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У 2011 роцi не було судових справ, стороною в яких виступало Товариство або його посадовi особи.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство вважає, що навело всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi. У Статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища, тому не користується полугами рейтингового агенства. Акцiонерне товариство не має власний кодекс .

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово0господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8,2 1,9 0 0 8,2 1,9
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 8,2 1,9 0 0 8,2 1,9
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8,2 1,9 0 0 8,2 1,9
Опис Всi основнi засоби Товариства виробничого призначення-використовуються в процесi дiяльностi i належать Товариству. Середнiй прогнозуємий термiн їх експлуатацiї по групам — машини та обладнання  5 рокiв, iншi основнi засоби 3 роки. На початок 2011 року первiсна вартiсть основних засобiв  — 62,4 тис.грн.,  нарахованого зносу  —  54,2 тис. грн. На кiнець  2011 року первiсна вартiсть основних засобiв  — 61,1 тис.грн.,  нарахованого зносу  —  59,2 тис. грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв — прямолiнiйний, а по малоцiнним необоротним матерiальним активам з нарахуванням 100% при вводi в експлуатацiю.   Ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює  96,9%, ступiнь їх використання дорiвнює 100%. За 2011рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 1,3  тис.грн., суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом року не було. Не iснує нiяких обмежень на використання майна Товариства, майно не перебуває в заставi.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 187,5 -50,6
Статутний капітал (тис.грн.) 4 4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4 4
Опис Для розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди використана методика вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) — (Довгостроковi зобов’язання + Поточнi зобов’язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на початок звiтного перiоду становила -54,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 183,5 тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець 2011 року (187,5 тис.грн. ) перевищує розмiр статутного капiталу (4 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на кiнець 2011 року (4 тис.грн.) вiдповiдає вимогам законодавства i Статуту Товариства.

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
д/н   0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н   0 X  
Податкові зобов’язання X 17,3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 316,5 X X
Усього зобов’язань X 333,8 X X
Опис На кiнець звiтного перiоду Товариство не має забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов’язань та кредитiв банкiв, зобов’язань за цiнними паперами, векселями, сертифiкатами ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Склад поточних зобов’язаннь у сумi 333,8 тис.грн.: -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 307,4 тис.грн. — з бюджетом — 17,3  тис.грн.  — iншi — 9,1 тис.грн.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть) д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть) Позачергових зборiв у звiтному перiодi не було

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інше (запишіть) У Товариствi Наглядова рада не створена
Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) У Товариствi Наглядова рада не створена

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть)

У Товариствi не створена Наглядова рада, вiдсутнє Положення про Наглядову раду

   

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) У Товариствi не створена Наглядова рада

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) так ні ні
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні ні
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні ні ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні
Інше (запишіть)

У Товариствi не створена Наглядова рада, Статутом не передбачено створення правлiння.

ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій ні так ні ні
Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган (правління)   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) положення вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні ні так ні ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ні ні так ні ні
Інформація про склад органів управління товариства ні ні так ні ні
Статут та внутрішні документи ні ні так ні ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так ні ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні так ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Правління або директор X  
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) аудитора не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились X  
Інше (запишіть) перевiрки не проводились

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть)

д/н

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:    
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) У зв’язку iз змiною форми iснування акцiй (дематерiалiзацiя)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

 

Баланс

КОДИ
Дата 01
Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство «НАФТОIМПЕКС» за ЄДРПОУ 23477687
Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 07794
Вид економічної діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0

Середня кількість працівників: 7

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 93406, Україна, Луганська обл., д/н р-н, м.Сєвєродонецьк, вул.Донецька, б.37-А

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

 1. Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
    залишкова вартість 030 8,2 1,9
    первісна вартість 031 62,4 61,1
    знос 032 ( 54,2 ) ( 59,2 )
Довгострокові біологічні активи:      
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 8,2 1,9
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 0 4,4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
    чиста реалізаційна вартість 160 2353,4 474,4
    первісна вартість 161 2353,4 474,4
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 2,8 2,6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4,7 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 9,8 37,1
    у тому числі в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 2370,7 518,5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,4 0,9
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2379,3 521,3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 4 4
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -54,6 183,5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 -50,6 187,5
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2400,6 307,4
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
    з бюджетом 550 16,7 17,3
    зі страхування 570 0 0
    з оплати праці* 580 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 12,6 9,1
Усього за розділом IV 620 2429,9 333,8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2379,3 521,3
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) 0

Примітки: Примiтки: 1. Основнi засоби: За даними балансу станом на 31.12.2011р. є в наявностi основнi засоби в сумi 61,1 тис.грн. по первиннiй вартостi, в тому числi знос 59,2 тис.грн. До складу основних засобiв входять: — машини та обладнання 43,8  тис.грн.;  — iншi нематерiальнi активи 17,3 тис.грн.  Згiдно з наказом про облiкову полiтику на 2011 рiк амортизацiя нараховувалась

прямолiнiйним методом. Загалом у 2011 роцi облiк нарахування зносу основних засобiв, їх придбання та ремонту здiйснювався вiдповiдно вимогам П(С)БО 7.

 1. Оборотнi активи Товариства вiдповiдно П(С)БО складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi та грошових коштiв. Виробничi запаси 4,4 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за роботи (послуги) 474,4 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2,6тис.грн. Залишок коштiв в нацiональнiй валютi на кiнець року 37,1 тис.грн.
 2. Витрати майбутнiх перiодiв складають 0,9 тис.грн. Це витрати на перiодичнi видання газет i журналiв.
 3. На кiнець звiтного перiоду Товариство не має забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов’язань та кредитiв банкiв. Загальний розмiр поточних зобов’язань — 333,8 тис.грн.
 4. Статутний капiтал станом на 31.12.2011р. — 4 тис.грн., сплачений повнiстю у попереднiх перiодах. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2011 р. дорiвнює 183,5 тис.грн.

Керівник                                                             Шовiкова Наталiя Юлiївна

Головний бухгалтер                                         Федотова Людмила Антонiвна

 

Звіт про фінансові результати

 1. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 41009,9 28499,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 6835 ) ( 4749,9 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 34174,9 23749,6
Інші операційні доходи 040 437,3 444,4
Інші доходи 050 61 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 34673,2 24194
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 33491,2 ) ( 23194,4 )
Інші операційні витрати 090 ( 851,1 ) ( 961,6 )
    у тому числі: 091 0 0
  092 0 0
Інші витрати 100 ( 52 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 34394,3 ) ( 24156 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) 130 278,9 38
Податок на прибуток 140 ( 40,8 ) ( 13,9 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 238,1 24,1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 ( 0 ) ( 0 )

Примітки: Примiтки: 1. Доходи: У 2011 роцi Товариство отримало дохiд вiд реалiзацiї робiт (послуг) — 41009,9 тис.грн. з ПДВ;  iншi операцiйнi доходи — 437,3 тис.грн.;  iншi доходи — 61 тис.грн.

 1. Витрати: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї — 33491,2тис.грн. Iншi операцiйнi витрати  — 851,1  тис.грн.; iншi витрати — 52  тис.грн.
 2. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування — 278,9 тис.грн. (прибуток). Чистий прибуток за звiтний перiод склав 238,1 тис.грн

Керівник                                                             Шовiкова Наталiя Юлiївна

Головний бухгалтер                                         Федотова Людмила Антонiвна