Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік


Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Шовiкова Наталiя Юлiївна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП 08.04.2013
(дата)

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

  1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОIМПЕКС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23477687

1.4. Місцезнаходження емітента

93406, Україна, Луганська обл., д/н р-н, м.Сєвєродонецьк, вул.Донецька, б.37-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(064252) 4-35-42, 3-02-57,  4-31-96, 5-52-20

1.6. Електронна поштова адреса емітента

nefteimpeks@mail.ru

 

  1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у 68 Бюлетень.Цiннi папери України 10.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.nefteimpeks.com в мережі Інтернет 11.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X
    в) банки, що обслуговують емітента X
    г) основні види діяльності X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
    е) інформація про рейтингове агентство
    є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
    а) інформація про випуски акцій емітента X
    б) інформація про облігації емітента
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
    г) інформація про похідні цінні папери
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
    в) інформація про зобов’язання емітента X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

В п.4. » Iнформацiя про посадових осiб емiтента» i п.5 » Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента» не заповненi  паспортнi данi фiзичних осiб, тому що вони не дали на це згоди вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних».

До складу Змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

—  «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi «- лiцензiї (дозволи) не отримувались.

-«Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств» — за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об’єднань пiдприємств. -«Iнформацiя про рейтингове агентство» — у  Статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища, тому не користується полугами рейтингового  агенства.

— » Iнформацiя про органи управлiння емiтента» в Роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента» не заповнюється вiдповiдно до  пункту 1.5. Глави 2 Роздiл Y Рiшення ДКЦПФР № 1591.

— Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi, Iнформацiя про дивiденди,  Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент,Опис бiзнесу — тому, що дана iнформацiя не обовязкова для приватних акцiонерних товариств вiдповiдно з рiшенням НЦПЦФР  вiд20.11.2012р.  N 1632

— «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» — за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

-«Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» — за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

— «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» — за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

— «Iнформацiя про похiднi цiннi папери»-  таких операцiй не було.

— «Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» — випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi, сертифiкати не видавались.

— «Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв» — за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.  -«Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду» — iнформацiї у 2012 роцi  не було

— «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» — не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi ,тощо, крiм того рiчний обсяг реалiзацiї менше 5 млн.грн.

В роздiлi 14 «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» не заповнено  Звiт про корпоративне управлiння, тому що Товариство не є фiнансовою установою.

— Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй  не наводиться, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй;

-Iнформацiя про  iпотечне покриття (склад, структуру, розмiр, спiввiдношення, iншi вiдомостi) не наводиться, тому що Товариство не мало iпотечного покриття;

-Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не наводиться, тому що Товариство таких операцiй не здiйснювало;

-Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв  не наводиться, тому що Товариство iпотечнi сертифiкати не випускало;

-Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не наводиться, тому що Товариство їх не має;

-Iнформацiя про ФОН; випуски сертифiкатiв ФОН; осiб,що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не наводяться, тому що Товариство операцiй з ФОН не мало;

-«Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена вiдповiдно за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi» — за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ

— «Звiт про стан об’єкта нерухомостi….» — за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

 

  1. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОIМПЕКС»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

93406

3.1.5. Область, район

Луганська обл. д/н р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Сєвєродонецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Донецька, б.37-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №157759

3.2.2. Дата державної реєстрації

06.12.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Сєвєродонецької мiської ради Луганської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

4 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

4 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акцiонерне Товариство «УкрСибБанк»

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26005034775800

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Сєвєродонецьке вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк в Луганськiй обл»

3.3.5. МФО банку

304308

3.3.6. Поточний рахунок

2600630130263

3.4. Основні види діяльності

46.75 — Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

46.12 — Дiяльнiсть посредникiв у торговлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

46.90 — Неспецiалiзована оптова торгiвля

 

  1. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шовiкова Наталiя Юлiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

вища (ЛАВС МВС iменi 10-рiччя незалежностi України)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите  Акцiонерне Товариство  «НАФТОIМПЕКС» — директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи:

До компетенцiї Директора належить:визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;          органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; розробка проектiв рiчного бюджету, розробка та затвердження бiзнес-планiв, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товаритва та забезпечення їх реалiзацiї; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання Загальним зборам квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд зборiв акцiонерiв; затвердження шорiчних кошторисiв, розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; заслуховування звiтiв залежних (дочiрнiх) пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi.

Директор має право: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом та Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених  Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, в тому числi рiшення про укладення (видачу) яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства в межах їх компетенцiї вiдповiдно до Статуту; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства Украни, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; приймати рiшення про укладення правочинiв до 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Паспортнi данi, iнформацiя про виплачену винагороду i всi попереднi посади не наводиться, тому що посадова особа не дала на це згоди

Змiн у персональному складi посадових осiб у 2012 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 17 рокiв.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федотова Людмила Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження

1947

6.1.5. Освіта

вища(Карагандинський полiтехнiчний iнститут)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

КП ССФ «ДСК» — головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи: Як головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних з нестачею та псуванням активiв Товариства.

Паспортнi данi, iнформацiя про виплачену винагороду i всi попереднi посади не наводиться, тому що посадова особа не дала на це згоди

Змiн у персональному складi посадових осiб у 2012 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  Стаж керiвної роботи 31 рiк.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковенко Людмила Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Закрите Акцiонерне Товариство  «НАФТОIМПЕКС» — заступник директора з комерцiйних питань

6.1.8. Опис

Компетенцiя та обовязки :Ревiзор має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiйї;  отримувати уснi та письмовi пояснения вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;  оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;  вносити пропозицi до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв;  бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;  вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; проводити за своєю iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за їх рахунок;  у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв;  здiйснювати iншi дiї, що пов’язанi з виконанням його службових обов’язкiв в межах, що визначенi законом.

Ревiзор зобов’язаний  проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх  Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;  доповiдати Загальним зборам акцiонерiв про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;  негайно iнформувати  Загальнi збори та Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;  здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;  брати участь у Загальних зборах та перевiрках, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi;  дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  своєчасно надавати Директору,  Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Посадова особа вимогам, якi передбаченi Статутом, вiдповiдає. Заборони суду займатися певними видами дiяльностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Паспортнi данi, iнформацiя про виплачену винагороду i всi попереднi посади не наводиться, тому що посадова особа не дала на це згоди.

Переобрано на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв вiд 29 квiтня 2012 року. Iнших змiн у складi посадових осiб не було.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах Стаж керiвної роботи 7 рокiв

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Директор Шовiкова Наталiя Юлiївна д/н д/н  д/н 30.09.1999 3 3,75 3 0 0 0
Головний бухгалтер Федотова Людмила Антонiвна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Яковенко Людмила Анатолiївна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 3 3,75 3 0 0 0

 

  1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
вiдсутнi д/н д/н, д/н, д/н р-н, д/н, д/н  0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Калиновська Тамара Анатолiївна д/н д/н  д/н 30.09.1999 77 96,25 77 0 0 0
Усього 77 96,25 77 0 0 0

 

  1. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2012
Кворум зборів 100
Опис Перелiк питань, що розглядались на зборах:

1)Обрання робочих органiв i затвердження регламенту роботи Загальних зборiв.

2)Затвердження рiчного звiту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» за пiдсумками звiтного 2011 року та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» у 2012 роцi.

3)Затвердження звiту ревiзора ПрАТ «НАФТОIМПЕКС».

4)Затвердження рiчного балансу Товариства,порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).

5)Попереднє схвалення угод, якi можуть бути здiйсненi протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

6)Визначення особи, уповноваженої за зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано система реєстру i здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, щодо якого прийнято рiшення про де матерiалiзацiю на Загальних зборах акцiонерiв закритого акцiонерного товариства «НАФТОIМПЕКС» 13 серпня 2010 року.

7)Обрання ревiзора Товариства.

8)Обрання виконавчого органу Товариства.

9)Внесення змiн до Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС».

10)Схвалення правочинiв, укладених директором у  2011 роцi, вартiсть товарiв або послуг за якими перевищувала 10 (десять) вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду перелiку питань порядку денного:

1.1.Обрати головою зборiв Калиновську Тамару Анатолiївну, секретаремЯковенко Людмилу Анатолiївну

1.2. Лiчильну комiсiю обрати у складi:голова лiчильної комiсiї — Олiйник Iрина Олександрiвна;член лiчильної комiсiї — Шовiкова  Наталiя Юрiївна.

1.3.Регламент затвердити у наступному виглядi:Докладчам —  до 20 минут.Виступаючим —  до 5 минут.Питання, довiдки-  до 3 минут.Вiдповiдi на питання-  до 5 минут.Зауваження, пропозицiї-  до 2 минут

2.Затвердити рiчний звiт ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» за пiдсумками звiтного 2011 року та затвердити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» у 2012 роцi Затвердити звiт Товариства за 2011 рiк

3.Затвердити звiт ревiзора ПрАТ «НАФТОIМПЕКС»

4.Затвердити рiчний баланс Товариства, виплатити дивiденди в строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття рiшення про сплату дивiдендiв.

5.Попередньо схвалити угоди, якi можуть бути здiйсненi протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть майна або послуг за якими буде перевищувати 10 % вiд вартостi активiв Товариства.

6.Визначити ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» особою, уповноваженою за зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано система реєстру i здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю на Загальних зборах акцiонерiв закритого акцiонерного товариства «НАФТОIМПЕКС» 13 серпня 2010 року.

7.Переобрати Ревiзором Товариства Яковенко Людмилу Анатолiївну.

8.Переобрати  директором Шовiкову Наталiю Юлiївну.

9.Внести змiни до Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» (змiнити назви видiв дiяльностi та виключити положення про Наглядову раду, розподiливши повноваження Наглядової ради мiж Загальними зборами та виконавчим органом Товариства вiдповiдно до вимог законодавства України). Надати право пiдпису Статуту ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» вiд акцiонерiв  акцiонеру ПрАТ «НАФТОIМПЕКС» Калиновськiй Тамарi Анатолiївнi.

10.Схвалити правочини, укладенiТовариством у  2011 роцi, вартiсть товарiв або послуг за якими перевищувала 10 (десять) вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

 

  1. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.2010 109/12/1/10 Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000091599 Документарні іменні 50 80 4 000 100
Опис З видачею Свiдоцтва №109/12/1/10  втратило чиннiсть Свiдоцтво вiд 09.08.1999 №137/12/1/99 ,  видане на акцii ЗАТ «НАФТОIМПЕКС», якi iснували в документарнiй формi.

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: акцiї  не продаються на внутрiшнiх ринках

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: акцiї  не продаються на зовнiшнiх ринках

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не продаються на фондових бiржах

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було

Спосiб розмiщення: Товариство розмiщувало акцiї шляхом вiдкритої пiдписки.

Довгострокового погашення не було

 

 

  1. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1,9 0 0 0 1,9 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 1,9 0 0 0 1,9 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1,9 0 0 0 1,9 0
Опис Всi основнi засоби Товариства виробничого призначення-використовуються в процесi дiяльностi i належать Товариству. Середнiй прогнозуємий термiн їх експлуатацiї по групам — машини та обладнання  5 рокiв, iншi основнi засоби 3 роки. . На початок 2012 року первiсна вартiсть основних засобiв  — 61,1 тис.грн.,  нарахованого зносу  —  59,2 тис. грн. На кiнець  2012 року первiсна вартiсть основних засобiв  — 67,8 тис.грн.,  нарахованого зносу  —  67,8тис. грн.  Метод нарахування амортизацiї основних засобiв — прямолiнiйний, а по малоцiнним необоротним матерiальним активам з нарахуванням 100% при вводi в експлуатацiю.   Ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює  100%, ступiнь їх використання дорiвнює 100%. За 2012рiк первiсна вартiсть основних засобiв суттєво не змiнювалась (збiльшилась на 6,7 тис.грн.). Не iснує нiяких обмежень на використання майна Товариства, майно не перебуває в заставi.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 56,8 187,5
Статутний капітал (тис.грн.) 4 4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4 4
Опис Для розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди використана методика вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) — (Довгостроковi зобов’язання + Поточнi зобов’язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на початок звiтного перiоду становила — 183,5 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 52,8 тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець 2012 року (56,8 тис.грн. ) перевищує розмiр статутного капiталу (4 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на кiнець 2012 року (4 тис.грн.) вiдповiдає вимогам законодавства i Статуту Товариства.

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н 0 0
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 X
Податкові зобов’язання X 20,4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 1 011,9 X X
Усього зобов’язань X 1 032,3 X X
Опис На кiнець звiтного перiоду Товариство не має забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов’язань та кредитiв банкiв, зобов’язань за цiнними паперами, векселями, сертифiкатами ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Склад поточних зобов’язаннь у сумi 1032,3 тис.грн.: -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги — 985,6 тис.грн. — з бюджетом — 20,4  тис.грн., з оплати працi  — 1,3 тис.грн., iншi — 25 тис.грн.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 1 0
2 2011 1 0
3 2012 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть) Позачергових зборiв у звiтному перiодi не було

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) Статутом Товариства не передбачено  створення Наглядової ради
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Статутом Товариства не передбачено  створення Наглядової ради

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)

Статутом Товариства не передбачено  створення Наглядової ради

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Статутом Товариства не передбачено  створення Наглядової ради

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) так ні ні
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні ні
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні ні ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні
Інше (запишіть)

Статутом не передбачено створення Наглядової ради i правлiння.

ні ні ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) положення вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

 

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні ні так ні ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ні ні так ні ні
Інформація про склад органів управління товариства ні ні так ні ні
Статут та внутрішні документи ні ні так ні ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так ні ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні так ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитора не змiнювали

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв’язку iз змiною форми iснування акцiй (дематерiалiзацiя)

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Акцiонерне товариство власний кодекс (принципiв, правил) не має.

 

Баланс

КОДИ
Дата 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОIМПЕКС» за ЄДРПОУ 23477687
Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 07794
Вид економічної діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 46.75

Середня кількість працівників: 7

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 93406, Україна, Луганська обл., д/н р-н, м.Сєвєродонецьк, вул.Донецька, б.37-А

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
  1. Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
    залишкова вартість 030 1,9 0
    первісна вартість 031 61,1 67,8
    знос 032 ( 59,2 ) ( 67,8 )
Довгострокові біологічні активи:
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1,9 0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4,4 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    чиста реалізаційна вартість 160 474,4 952,5
    первісна вартість 161 474,4 952,5
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 2,6 3,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
    в національній валюті 230 37,1 132,4
    у тому числі в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0,4
Усього за розділом II 260 518,5 1088,5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,9 0,6
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 521,3 1089,1

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4 4
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 183,5 52,2
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 187,5 56,8
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 307,4 985,6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
    з бюджетом 550 17,3 20,4
    зі страхування 570 0 0
    з оплати праці* 580 0 1,3
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 9,1 25
Усього за розділом IV 620 333,8 1032,3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 521,3 1089,1
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) 0

Примітки: 1. Основнi засоби: За даними балансу станом на 31.12.2012р. є в наявностi основнi засоби в сумi 67,8 тис.грн. по первиннiй вартостi, в тому числi знос 67,8 тис.грн. Згiдно з наказом про облiкову полiтику  амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом. Загалом у 2012 роцi облiк нарахування зносу основних засобiв, їх придбання та ремонту здiйснювався вiдповiдно вимогам П(С)БО 7. 2. Оборотнi активи Товариства вiдповiдно П(С)БО складаються з  дебiторської заборгованостi, iнших оборотних активiв та грошових коштiв. Дебiторська заборгованiсть за роботи (послуги) 952,5 тис.грн.,  iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3,2 тис.грн. Залишок коштiв в нацiональнiй валютi на кiнець року 132,4 тис.грн. 3. Витрати майбутнiх перiодiв складають 0,6 тис.грн. Це витрати на перiодичнi видання газет i журналiв. 4. На кiнець звiтного перiоду Товариство не має забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових зобов’язань та кредитiв банкiв. Загальний розмiр поточних зобов’язань — 1032,3 тис.грн. 6. Статутний капiтал станом на 31.12.2012р. — 4 тис.грн., сплачений повнiстю у попереднiх перiодах. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2012 р. дорiвнює 52,2 тис.грн.

 

Керівник                                            Шовiкова Наталiя Юлiївна

Головний бухгалтер                         Федотова Людмила Антонiвна

 

  1. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33806,7 41009,9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 5634,4 ) ( 6835 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 28172,3 34174,9
Інші операційні доходи 040 632,6 437,3
Інші доходи 050 1,9 61
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 28806,8 34673,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 27524,4 ) ( 33491,2 )
Інші операційні витрати 090 ( 1204,9 ) ( 851,1 )
    у тому числі: 091 0 0
092 0 0
Інші витрати 100 ( 37,6 ) ( 52 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 28766,9 ) ( 34394,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) 130 39,9 278,9
Податок на прибуток 140 ( 57,5 ) ( 40,8 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 -17,6 238,1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 ( 0 ) ( 0 )

Примітки: 1. Доходи: У 2012 роцi Товариство отримало дохiд вiд реалiзацiї робiт (послуг) — 33806,7 тис.грн. з ПДВ; iншi операцiйнi доходи — 632,6 тис.грн.; iншi доходи — 1,9 тис.грн. 2. Витрати: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї — 27524,4 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати — 1204,9 тис.грн.; iншi витрати — 37,6 тис.грн. 3. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування — 39,9 тис.грн. (прибуток). Чистий збиток за звiтний перiод склав -17,6 тис.грн

 

Керівник                                            Шовiкова Наталiя Юлiївна

 

Головний бухгалтер                         Федотова Людмила Антонiвна